Dia-Vit razvija neinvazivne senzorje, ki omogočajo merjenje krvnega sladkorja brez zbadanja. Tehnologija je revolucionarna novost za vse diabetike, ponuja pa tudi priložnost za raznolike aplikacije za zdrav življenjski slog. Kandidatom nudimo edinstveno priložnost, da iz prve roke doživijo delo v svetovnem tehnološkem vrhu in izkusijo kako se tehnologija prilagaja in oblikuje za različne končne aplikacije. Delo je zelo primerno za kandidate z odličnimi metodološkimi in analitičnimi znanji.

 

Vodja skupine za podatke in algoritme

Kot vodja skupine boš odgovoren/a za strategijo razvoja na področju podatkovnih operacij, strojnega učenja in razvoja algoritmov. Načrtoval/a in spremljal/a boš aktivnosti skupine, skrbel/a za izboljšave internih procesov, izvajal/a določene višje-nivojske razvojne aktivnosti in mentoriral/a druge člane skupine. S svojo naravnanostjo boš utrjeval/a pozitiven odnos do znanja in kreativno vzušje v ekipi. Imel/a boš neposreden dostop do drugih razvojnih skupin in do razvojhnih skupin naših partnerjev.

Delal/a boš s sodobnimi razvojnimi orodji in imel/a polna pooblastila za predlaganje novih ali spremembo obstoječih praks. Delal/a boš z vrhunsko ekipo, v kateri si radi pomagamo med sabo in nesebično delimo znanje.

Rezultati tvojega dela bodo dosegli dobesedno milijone ljudi. In z rednimi formalnimi intervjuji ter neformalnimi aktivnostmi ti bomo omogočili tudi osebnostno zrasti.

Ponujamo

 • zaposlitev v sodobnih prostorih v Ljubljani
 • kompetitivno plačilo in opcijo pridobitve deleža v podjetju
 • odlične sodelavce v kreativnem delovnem okolju brez omejitev pri razmišljanju in raziskovanju
 • neposreden dostop do pred-predukcijskih izvedb tehnologij, senzorjev in naprav naših partnerjev, ki so vsak v svoji industriji med največjimi na svetu

Od tebe si želimo

 • poznavanje ustreznih orodij (Python, R, Matlab,..)
 • izkušnje z razvojem zahtevnih algoritmov
 • izkušnje pri delu s signali in/ali surovimi podatki (izkušnje pri delu z bioliškimi podatki ali signali so velik plus)
 • izkušnje vodenja skupin z najmanj 5 člani
 • dobro organiziranost in strukturiran pristop k delu
 • dobre pisne in govorne komunikacijske sposobnosti v slovenščini in angleščini
 • prilagodljivost sprotnim potrebam delovnega mesta

Prijavi se na job(pri)dia-vit.com.

Dia-Vit is based on the idea that everyone deserves to live to their maximum potential. We are focused on developing a non-invasive solution that will enable individuals to efficiently and effortlessly track their blood glucose levels without the need to prick their fingers. Dia-Vit offers a unique opportunity to work at cutting edge of technology worldwide, and experience how technology is adapted and designed in various end applications. Work is exceptionally suitable for candidates with excellent methodological and analytical skills.

 

Data and Algorithms Team Lead

As a team lead you will be responsible for strategy development in data operations, machine learning, and algorithms development. You will plan and track team activities, improve internal processes, take care of specific high-level development activities, and mentor team members.  With your attitude, you will strengthen positive relationships toward knowledge and keep up the creative spirits in the team. You will have direct access to other internal teams and teams of our partners.

You will work with modern technologies and have full autonomy to suggest new ones or introduce changes to current practice. You will work with a highly capable team which helps one another, and readily shares knowledge.

The results of your work will impact literally millions of people worldwide. And with regular formal interviews and informal activities, we’ll make sure you will grow as a person as well.

We offer

 • working at our modern offices in Ljubljana
 • competitive salary and stock options plan
 • work with top talent in a creative environment with freedom to think and explore
 • direct access to pre-production technologies, sensors, and devices of our partners, which are all amongst the largest companies worldwide in their respective industries

We are looking for

 • good knowledge of tools of the trade (Python, R, Matlab,..)
 • experience in development of complicated algorithms
 • experience in working with signals (DSP) and/or raw data (experience in working with biological data is a big plus)
 • experience in leadership of teams of at least 5 members
 • good personal organisation skills and structured work ethic
 • excellent command of English – spoken and written
 • adaptability to work duties as your position develops

Apply at job(at)dia-vit.com

Location